Mateřská škola Krteček

Okrajová 110, Teplice

Kontakt: 417 538 719

Provozní doba: od 6:00 do 16:00

Vzdělávací program

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROCENU


Naše mateřská škola je pomocí školního vzdělávacího programu s názvem
“V každém ročním období, pohádka nám napoví. Co je dobré a co není? Děti z Krtka ty to vědí“.
Cestou přirozené výchovy rozvíjíme zdravé a sebevědomé děti.
Vzdělávací obsah je zpracován v integrovaných blocích.
Stručná charakteristika vzdělávací nabídky a jejich rozpracování je předmětem TVP.


Je důležité vytvářet u dětí lásku a úctu k přírodě a pochopit její důležitost pro náš život. Nezapomínat na minulost. Poznáváme svět okolo nás s cílem získat nové poznatky o okolí, o prostředí. Vnímat rozmanitost a barevnost ročního období, poznávat plody podle vjemu, smysly. Osvojovat si jednotlivé poznatky o přírodě a jejich proměnách. Děti si mohou porovnávat změny od jednoho období k druhému.  Zároveň si uvědomit, jak se chováme na silnici, na hřišti. Poznávání živé a neživé přírody.


Cílem je získat prostřednictvím prožitku konkrétní poznatky o přírodě, seznámit se s jednotlivými druhy jehličnatých a listnatých stromů, s rostlinami, s ptactvem a hmyzem žijícím na louce. Přibližovat krásu všech ročních období, vědět, jak se starat v zimním období o své zdraví.
Seznamovat děti s lidovými zvyky, tradicemi.
Děti získají poznatky o našem těle, co prospívá, co škodí.
Děti se snaží chránit přírodu. Lidské profese a práce dospělých.
V dnešní moderní době se stává nutností poznávání ostatních zemí na naší planetě a uvedení pohledu malých dětí do okolního světa. Chceme rozvíjet dětské poznání k úctě k lidovým zvykům a tradicím jednotlivých zemí.


Chceme, aby děti, které ukončí mateřskou školu
byly osobnosti pokud možno jedinečné, vzhledem k svému věku a k individuálním možnostem samostatné, sebevědomé a sebejisté, schopné uvažovat tvořivě, přemýšlet a jednat samostatně.
Probouzet u dětí aktivní zájem a chuť se dívat kolem sebe, naslouchat a objevovat nové věci.
Chceme dát dětem hodně prostoru k experimentaci, uvědomit si vlastní identitu a relativní citovou samostatnost.
Rozvíjíme děti v oblasti psychické, fyzické a sociální.
Podporujeme samostatnost dítěte, rozvíjíme zdravé sebevědomí, tvoříme základy celoživotnímu vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb. Učíme je zdravému životnímu stylu, uvědomění si odpovědnosti za své chování i jednání a to vše společnou cestou s rodiči.


Chceme, aby u nás byly děti šťastné a spokojené!

„POJĎTE SI POHRÁT DO ŠKOLKY“