Home   Platby a omlouvání dětí

Platby a omlouvání dětí

Platba za MŠ KRTEČEK 
Na účet mateřské školy 16738501/0100,nejpozději do 15. dne v měsíci.


platba za mateřskou školu KRTEČEK, kterou zřizuje MĚSTO TEPLICE činí
ve školním roce 2019/2020          548,- Kč
ve školním roce 2020/2021          585,- Kč
Povinná předškolní výchova je bezplatná. Rodiče platí pouze stravné v MŠ.


 

Stravné na den v MŠ :

věk dítěte::    do 6 let     od 6 do 7 let


přesnídávka:        9,- Kč                10,- Kč
oběd:                  18,- Kč                 20,- Kč
odp.svač.:             6,- Kč                  6,-  Kč


celkem:           33,-Kč          36,- Kč

Platby za mateřskou školu  na účet mateřské školy 16738501/0100 tak, aby platba došla do 15. dne v měsíci s označením v poznámce jméno dítěte. 


Omlouvání dětí s povinností předškolního vzdělávání
Omlouvání nepřítomnosti dítěte - omlouvání.

 • Zákonný zástupce dítěte je povinen dítě omluvit nejpozději do 3 dnů od začátku nepřítomnosti (nejlépe neprodleně). U dětí s povinným předškolním vzděláváním, nebude-li dítě omluveno do 3 dnů, bude zákonný zástupce vyzván ředitelkou (učitelkou). Dítě musí omluvit nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.
 • O omluvě bude proveden záznam v "Omluvném listě dítěte", kde bude uvedeno datum
  a důvod nepřítomnosti, podpis rodiče + záznam o omluvě telefonem, SMS zprávou, emailem.
 • Dle §34 a odst. 4) školského zákona je ředitelka školy oprávněna požadovat doložení
  důvodů nepřítomnosti dítěte.
 • V době jarních a hlavních (letních) prázdnin nemusí být nepřítomnost dítěte omluvena
  ( §34 a odst. 3 školský zákon).
 • Dítě lze omluvit osobně, telefonicky, SMS zprávou.
 • V případě, že dítě nebude omluveno ani po výzvě, je ředitelka školy oprávněna
  kontaktovat pracoviště OSPOD.
 • Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s
  výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek podle § 16 odst. 2 písm. d) školského
  zákona a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu
  vzdělávání.

Ukončení předškolního vzdělávání

 • Ředitel školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému
  zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:
  se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání
  po dobu delší než dva týdny, zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy, ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo
  školské poradenské zařízení, zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání
  v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.
 • Zákonný zástupce může ukončit docházku svého dítěte do mateřské školy, a to i bez
  uvedení důvodu po písemném oznámení této skutečnosti vedení školy s uvedením data
  ukončení docházky a podpisem zákonných zástupců. Současně je nutné vyrovnat
  všechny finanční a jiné závazky vůči mateřské škole.