Mateřská škola Krteček

Okrajová 110, Teplice

Kontakt: 417 538 719

Provozní doba: od 6,00 do 16,00

Zápis dětí

Zápis k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy KRTEČEK,

Okrajová 110, Teplice

 

Pro školní rok 2021/2022

 

Od 02. 05. 2021 do 12. 05. 2021

  • Místo zápisu - budova mateřské školy.
  • Řádně vyplněná žádost do mateřské školy s potvrzením o očkování od lékaře
  • Kopie rodného listu.

Přihlášku je  možné doručit následujícími způsoby:

1.  do datové schránky školy:wyy4y4
2.    e-mailem - následného doplnění (do 5 dnů) některou z kvalifikovaných forem podání, tj. písemně, ústně do protokolu nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, aniž by přitom bylo nutné k takovému doplnění podatele vyzývat.
3.    poštou (rozhodující je datum podání na poštu);
4.    osobním podáním ve škole – do schránky vedle vstupních dveří do mateřské školy,ve výjimečných případech rezervace času pro individuální schůzku.

 

v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné domluvit se telefonicky od 10,00 do 12,00 hod. s ředitelkou MŠ tel. 736 613 214.

 

Doložení řádného očkování dítěte potvrzení praktického lékaře – doklad o očkováníTato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Příloha k žádosti: kopie rodného listu, stačí odeslat jen kopii dálkovým způsobem.

 

Od září 2021 předpokládáme počet přijatých dětí do mateřské školy je  14 dětí.

Po doručení žádosti jiným způsobem než osobním podáním škola zákonnému zástupci přidělí registrační číslo,  SMS na telefonní číslo uvedené v žádosti a potvrzení přijetí žádosti.

 

3.Přidělení registračního čísla a oznámení o možnosti nahlížet do spisu

 

O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení.  O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. V souladu s § 183 odst. 2 zákonač. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v znění pozdějších předpisů rozhodnutí o přijetí nebude doručováno v písemném vyhotovení, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí pod registračními čísly na přístupném místě u vchodu do budovy školy a na webových stránkách mateřské školy. Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.

 

Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den: 24.5. 2021

 

 

O přijetí dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.

 

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude doručeno v souladu s § 20 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, Vás upozorňuji, že jako zákonný zástupce zastupující účastníka řízení, máte možnost se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení Vašeho syna/dcery na naši školu vyjádřit k podkladům rozhodnutí.Seznámit a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné po telefonické domluvě (736 613214) v kanceláři ředitelky mateřské školy dne
19.5. 2021 od 10,00 – 11,00 hod.

 

 

Účastník řízení nebo zákonný zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.


Kritéria k přijímání dětí do MŠ k 1. 9. 2021:

  1. Děti, které k 31.8.2021 dovrší 5 let a které mají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu mateřské školy- povinné předškolní vzdělávání.
  2. Děti, které k 31.8.2021 dovrší 4 let a které mají trvalý pobyt v příslušném školském obvodu mateřské školy (řazeno sestupně, upřednostnění staršího dítěte před mladším)
  3. Děti, které k 31.8.2021 dovrší 3 let a které mají trvalý pobyt v příslušném školském obvodu mateřské školy (řazeno sestupně, upřednostnění staršího dítěte před mladším)